Názov projektu: Obecné komunitné centrum v obci Holumnica
Streda, 09 Január 2019 21:40
projekt
Cieľom projektu je vybudovanie komunitného centra v obci Holumnica, ktorého prioritným cieľom bude realizácia vzdelávacích, zdravotno-osvetových a voľno-časových aktivít pre všetky vekové skupiny príslušníkov MRK s cieľom zlepšenia ich životnej situácie, iniciovania štrukturálnych zmien a ozdravných procesov. Komunitné centrum je projektované ako novostavba na pozemkoch, ktorých výlučným vlastníkom je obec Holumnica.
Lokalita v centre obce, blízkosť základnej školy s materskou školou a dostupnosť základných služieb podporuje princíp desegregácie, degotoizácie a destigmatizácie. Výstavbou objektu s následným obstaraním vnútorného vybavenia sa vytvoria priestory pre denné centrum, komunitné aktivity a voľnočasové aktivity mládeže pre vzdelávanie, záujmové krúžky, doučovanie. Vytvorí sa tiež priestor pre prácu terénnych sociálnych pracovníkov, dobrovoľníkov, pre hudobno-dramatické aktivity, dielne a kuchynku a klubovňu pre mládež.
Zároveň bude v objekte vytvorený priestor pre stredisko osobnej hygieny. Komunitné centrum bude slúžiť celej komunite, poskytovaním komplexných sociálnych a komunitných služieb, komunitné centrum svojou činnosťou prispeje k sociálnemu začleňovaniu sociálne vylúčených osôb v obci Holumnica, k zlepšeniu ich sociálnej situácie, k zvýšeniu vzdelanosti, podporí ich začlenenie na trhu práce. Projekt výstavby je v súlade s globálnym cieľom OP Ľudské zdroje.
Merateľné ukazovatele projektu:
P0232 – Počet nových zariadení sociálnej infraštruktúry – 1 (k dátumu ukončenia realizácie projektu)
P0527 – Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach – 2 (k dátumu ukončenia realizácie projektu)
 
spis

Obecný úrad Holumnica
Adresa:
Holumnica 32
059 94 Holumnica
Telefón:
052/4588122
Fax:
052/4588128
E-mail:
obec.holumnica@neton.sk
Web:
www.obecholumnica.sk
IČO:
00326186
Úradné hodiny:
Pondelok 07:00-15.00
Utorok nestránkový deň
Streda 07:00-16:00
Štvrtok 07:00-15:00
Piatok 7:00-14:00
obedňajšia prestávka
od 11:30-12:00Copyright © 2019 Obec HOLUMNICA. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.