V zmysle ust. § 13, ods. 4 písm. a﴿ zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto zvolávam 1. -  USTANOVUJÚCE ZASADANIE OZ, ktoré sa bude konať dňa 24.11.2022 o 16,00 hod. v kancelárii starostky s týmto navrhnutým programom:

1.  Úvodné náležitosti:

a)  Otvorenie zasadnutia

b)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

c)  Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva a odovzdanie    osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného Obecného zastupiteľstva  obce Holumnica konaných dňa  29.10.2022

d ) Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce  

e)  Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva     

f )  Vystúpenie starostky

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva

  1. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
  2. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu
  3. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
  4. Určenie platu starostky obce
  5. Odkúpenie pozemku KN-C 34/2 vytvoreného GP 124/2022 – schválenie
  6. Vianočná kapustnica v spolupráci s OZ pre rozvoj regiónu Spiš
  7. Novoročný stolno - tenisový turnaj
  8. Žiadosti
  9. Rôzne
  10. Záver
 

Svoje povinnosti si prosím  zariaďte tak, aby ste sa rokovania mohli zúčastniť.     

Jana Tureková

starostka obce