1.1 Povodne

Vychádzajúc z analýzy územia Obce  z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalosti predstavujú povodne významné riziko ohrozenia obyvateľstva a majetku. Povodne však môžu spôsobiť aj náhle prívalové dažde, resp. dlhodobé zrážky, kedy povodňou môže byť postihnutá celá obec.

1.2 Zosuvy pôdy

Ďalším možným zdrojom ohrozenia sú zosuvy pôdy s následkami najmä na majetku. V poslednom období sú tieto výskyty zapríčinené dlhodobými zrážkami.

1.3 Víchrice

Veterné smršte a silné vetry postihujú predovšetkým horské hrebene. Veterné smršte sa však môžu vyskytnúť v závislosti od počasia v ktorejkoľvek lokalite Obce Rakúsy. Pôsobenie silných vetrov tu sporadický spôsobuje problémy v doprave, energetike a v komunikačnom prostredí.

1.4 Snehové kalamity

Vývoj počasia, hlavne v zimnom období vytváraný nadmerným intenzívnym snežením spojený so silným vetrom môže spôsobovať na území Obce Rakúsy neprejazdnosť štátnej cesty a miestnych komunikácií. Tieto mimoriadne udalosti spôsobujú problémy s dopravou, so zásobovaním obce, prípadne poskytovaním neodkladnej zdravotníckej pomoci. 


1.5 Zemetrasenia

Na území Obce Rakúsy nie sú zmapované aktívne ohniskové zóny alebo makroseizmického pozorovania zemetrasenia. Intenzitu zemetrasenia určujú účinky na ľudí, stavby a zemský povrch. Jej hodnoty závisia od vzdialenosti od epicentra a sú určované sprievodnými javmi zemetrasenia. Tieto sprievodné javy boli empiricky zoradené do skupín a týmto skupinám priradené stupne – najnižšie slabým otrasom, najvyšším otrasom s katastrofálnym následkom. V súčasnosti sa používa Mercaliho – Siebergova stupnica, ktorá má 12 intenzívnych stupňov.

 

Stupeň

Označenie

M

Prejavy

I.

Nepozorovateľné

 

Zaznamenávajú len prístroje

II.

Veľmi slabé

 

Cítia jednotlivci v pokoji, najmä vo vyšších podlažiach

III.

Slabé

2,5

Citeľné v budovách, slabé kývanie zavesených predmetov

IV.

Mierne

3,5

Pozorujú mnohí v budovách a stojacích autách, budí ľudí vŕzgajú dvere a okná, počuť praskanie múrov.

V.

Dosť silné

 

Cítia všetci v budovách, zvieratá sú nepokojné, okna praskajú, lampy sa viditeľne kývajú. Zriedkavá zmena výdatnosti prameňov. Poškodenie stavieb z nepálených tehál.

VI.

Silné

 

Pozorovanie aj mimo budov, mnohí sú vystrašení, padajú komíny, nábytok sa hýbe, rozbíjajú sa poháre. Škody sú aj na tehlových budovách, zosuvy pôdy, niekedy zmena výšky spodnej vody.

VII.

Veľmi silné

5,5

Väčšina ľudí vybieha v panike z budov, citeľné v idúcich autách, zvonia veľké zvony. Ojedinelé škody aj na železobetónových budovách, na voľnej hladine sa tvoria vlny

VIII.

Zhubné

6

Všeobecné zdesenia aj u automobilistov. Lámu sa konáre stromov, prevrne sa aj ťažký nábytok. Zničenie ľahkých budov, škody na železobetónových stavbách, padajú pomníky. V pôde niekoľko cm trhliny, rieky menia korytá

IX.

Pustošivé

 

Panika, značné škody na ŽB budovách a bytovom zariadení. Praská podzemné potrubie, 10 cm trhliny v pôde. Veľké vlny na vode

X.

Ničivé

 

Veľké škody na budovách, hrádzkach, mostoch, koľajnice sa ohýbajú, cesta sú zvlnené, v pôde trhliny aj 1 m, voda sa vylieva na breh, z jazier a riek.

XI.

Katastrofa

8

Podzemné potrubia, väčšina budov a mostov je zničená. Rozsiahle zmeny v zemskom povrchu. Široké trhliny, posunutia v horizontálnom aj vertikálnom smere.

XII.

Veľká katastrofa

8,5

Všetky ľudské diela sú úplne zničené. Zrýchlenie prevyšuje tiaž. Na povrchu sa tvoria vlny, rútia sa veľké skalné bloky, mení sa vzhľad zemského povrchu.


2. Informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území


2.1 Povodne

Vznik mimoriadnej udalosti v dôsledku povodní predstavuje v závislosti od rozsahu povodne predovšetkým riziko veľkých majetkových škôd a v prípade nerešpektovania pokynov orgánov obce, štátnej správy ochrany pred povodňami aj riziko ohrozenia zdravia a života.

2.2 Zosuvy pôdy

Rozsah následkov pri vzniku svahových deformácií nemožno určiť dopredu. Následky vo veľkej miere závisia od miesta vzniku zosuvu, t. j. či je zosuvom ohrozený intravilán alebo extravilán obce. V prípade zosuvov v intraviláne obce, kedy sú potenciálne najčastejšie ohrozené obytné zóny, môže dôjsť k materiálnym škodám na nehnuteľnostiach.

3. Informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach


 3.1 Varovanie obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

a) „ VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ t. j. dvojminútovým kolísavým tónom sirény pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

b) „ OHROZENIA VODOU „ t. j. šesťminútovým stálym tónom sirény pri ohrození ničivými účinkami vody sa varovanie obyvateľstva vykonáva signálom.

Koniec ohrozenia sa vyhlasuje signálom „ KONIEC OHROZENIA“ t. .j dvojminútovým stálym tónom sirény bez opakovania.

Varovný signál a signál koniec ohrozenia sa následne doplní hovorovou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov, ktorá by mala obsahovať predovšetkým informácie o čase vzniku a druhu mimoriadnej udalosti, o predpokladanom rozsahu ohrozenia a pokyny pre obyvateľstvo.


 3.2 Záchranné práce

V zmysle vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany sa v súvislosti so vznikom možnej mimoriadnej udalosti vykonávajú záchranné práce ako činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku ako aj na odsun z ohrozených alebo postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti. Záchranné práce sa vykonávajú zložkami integrovaného záchranného systému, útvarmi policajného zboru a osobami povolanými na osobné úkony.  

 Pre prípad vzniku akejkoľvek mimoriadnej udalosti sa vykonávajú najmä tieto činnosti:

 • varovanie obyvateľstva a vyrozumievanie osôb ohrozených mimoriadnou udalosťou a pri zmenách situácie počas vykonávania záchranných prác,
 • vykonávanie prieskumu a pozorovania na postihnutom území s cieľom vyhľadať postihnuté osoby a vyznačiť životu nebezpečné úseky,
 • vyslobodzovanie postihnutých osôb z trosiek zničených a narušených budov, vrakov dopravných prostriedkov, z horiacich budov a pod.
 • zabezpečenie prívodu vzduchu a vody osobám v zavalených priestoroch,
 • poskytovanie prvej predlekárskej pomoci a neodkladnej zdravotníckej starostlivosti zraneným osobám vrátane odsunu postihnutých do zdravotných zariadení (
  vykonávajú príslušníci hasičského záchranného zboru a rýchlej lekárskej pomoci),
 • lokalizácia a likvidácia požiarov ohrozujúcich postihnuté osoby a nasadené sily a prostriedky,
 • vykonávanie hygienickej očisty postihnutých osôb,
 • regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov na postihnutom území s dôrazom na zamedzenie vstupu osôb a techniky do ohrozenej oblasti,
 • uzavretie postihnutého územia,
 • odsun nezranených osôb z postihnutého územia,
 • núdzové zásobovanie a ubytovanie osôb, ktoré sú následkom mimoriadnej udalosti bez základných životných potrieb,
 • pozorovanie postihnutého územia,
 • poskytnutie veterinárnej pomoci zvieratám a vykonanie veterinárnej očisty,
 • uvoľňovanie určených cestných komunikácií, vytvorenie priechodov a prejazdov potrebných na vykonanie záchranných prác,
 • zachytávanie ropných produktov na vodných plochách a tokoch,
 • identifikácia, odsun usmrtených osôb,
 • psychologická a duchovná pomoc.

3.2.1 Záchranné práce pri povodniach

Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni na povodňou ohrozených územiach a povodňou zaplavených územiach. Okrem uvedených činnosti povodňovými záchrannými prácami sú:
 

 • hlásna povodňová služba,
 • ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou,
 • odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou,
 • provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou zasiahnutá, vrátane výstavby provizórnych mostných objektov a lávok,
 • zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňou,
 • ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou,
 • evakuácia,
 • odčerpávanie vody zo zatopených domov, pivníc, studní, verejnej kanalizácie, žúmp a iných objektov,
 • zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňou,
 • odstraňovanie naplavenín z domov a iných objektov, verejných priestranstiev a komunikácií,
 • zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia,
 • iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia vykonávané na príkaz obce, orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa povodňovej aktivity alebo na príkaz obvodného úradu v sídle kraja alebo obce podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počas mimoriadnej situácie.

  Povodňové záchranné práce riadi obec, obvodný úrad v sídle kraja podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

4. Úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti

Po vzniku mimoriadnej udalosti a vyhlásení mimoriadnej situácie sa vykonávajú základné úlohy a opatrenia:

 • varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb činných pri riešení mimoriadnych udalosti: – realizuje sa podľa bodu 3.1,
 • záchranné práce silami a prostriedkami z územia, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia: – obec Rakúsy, Obvodný úrad Kežmarok vedú zoznamy využiteľných síl a prostriedkov pri záchranných prácach v rámci svojho územného obvodu,
 • evakuácia: – obec Rakúsy a Obvodný úrad v Kežmarku spracovávajú plány evakuácie v zmysle vyhlášky MV SR č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v zmysle neskorších predpisov,
 • núdzové ubytovanie a zásobovanie: – obec Rakúsy a Obvodný úrad v Kežmarku majú spracovaný prehľad ubytovacích a stravovacích zariadení využiteľných v prípade mimoriadnej situácie na zabezpečenie núdzového zásobovania a ubytovania, ktorý je súčasťou plánu núdzového zásobovania a ubytovania.