1 | Ako postupovať pri podávaní žiadosti o informácie?

 

Ak obec nemá webstránku alebo na svojej webstránke nezverejňuje informácie, ktoré hľadáte, môžete si tieto informácie od obce vyžiadať na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon č. 211/2000 Z. z.) – ide o informácie, ktoré je obec povinná sprístupniť.

 

VZOR ŽIADOSTI: Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

 

Janko Mrkvička, Holumnica č. 32

 

Obecný úrad Holumnica

Holumnica č. 32

059 94  Holumnica.

 

 

Vec: Žiadosť o informácie

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám žiadam Obecný úrad Holumnica o sprístupnenie informácie o výške odmeny  zástupcu....., ktorá mu bola udelená v roku 20**.

 

Žiadam o zaslanie požadovaných informácií elektronickou poštou na môj e-mail: mrkvickaTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Ak by z technických príčin nebolo možné zaslať informácie elektronickou poštou, žiadam o ich zaslanie listom na moju vyššie uvedenú adresu.

 

V Lehote, 2. októbra 20**

Janko Mrkvička

 

2 | Ako postupovať, keď vám obec vôbec neodpovedala na vašu žiadosť?

 

Ak ste obec požiadali o sprístupnenie požadovanej informácie a obec vám na vašu žiadosť vôbec neodpovedala, platí, že máte nárok využiť opravné prostriedky. Odvolajte sa voči rozhodnutiu obce (§ 19 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.) v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti (§ 17 zákona č. 211/2000 Z. z.). Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Ak ste o sprístupnenie žiadali obec, mesto alebo mestskú časť, povinnou osobou je obecný, mestský alebo miestny úrad.

 

Vzor odvolania proti tzv. fiktívnemu rozhodnutiu o nesprístupnení informácií:


Janko Mrkvička, , 059 94 Holumnica

 

 

Obecný úrad Holumnica

Holumnica č. 32

059 94 Holumnica


Vec: Odvolanie proti fiktívnemu rozhodnutiu o nesprístupnení informácií

 

Dňa 2. októbra 20**  som v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií požiadal Obecný úrad v Holumnici  o sprístupnenie informácie o výške odmeny zástupcu ...., ktorá mu bola udelená v roku 20**.

V zákonnej lehote 8 pracovných dní – t. j. do 12. októbra 20** – mi Obecný úrad Holumnica požadované informácie nesprístupnil, ani nevydal písomné rozhodnutie o nesprístupnení informácií. V zmysle § 18 ods. 3 zákona o slobode informácií tak prišlo nečinnosťou úradu k vydaniu rozhodnutia o zamietnutí mojej žiadosti o informácie (tzv. fiktívneho rozhodnutia).

Podľa zákona sa toto rozhodnutie považuje za doručené v tretí deň od uplynutia lehoty na vydanie rozhodnutia – teda dňa 15. októbra 20**.

Proti tomuto fiktívnemu rozhodnutiu o nesprístupnení informácií podávam odvolanie.

Obecný úrad svojou nečinnosťou porušil ustanovenie § 18 ods. 2 zákona o slobode informácií. Toto ustanovenie jednoznačne ukladá úradu v prípade, ak nevyhovie žiadosti,povinnosť vydať v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie o nesprístupnení informácií. Toto rozhodnutie musí obsahovať všetky náležitosti rozhodnutia – t. j. výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Zákon o slobode informácií neumožňuje úradu zostať nečinným a vznik tzv. fiktívneho rozhodnutia nastáva iba v záujme ochrany žiadateľa. Úrad je povinný vydať písomné rozhodnutie. Túto skutočnosť mnohokrát potvrdila aj súdna prax. Tzv. fiktívne rozhodnutie neobsahuje ani odôvodnenie, v dôsledku čoho je nezákonné a nepreskúmateľné. Navyše, neexistuje žiaden zákonný dôvod na nesprístupnenie požadovanej informácie. Žiadam odvolací orgán, aby tzv. fiktívne rozhodnutie zrušil a požadované informácie sprístupnil alebo vec vrátil Krajskému stavebnému úradu v Lehote na ďalšie konanie.

 

V Holumnici, 22. októbra 20**

Janko Mrkvička

 

 

3| Ako postupovať, keď vám obec odmietla sprístupniť požadované informácie?

 

Ak ste obec požiadali o sprístupnenie požadovanej informácie a odmietla vám požadovanú informáciu sprístupniť alebo požadovanú informáciu sprístupnila iba čiastočne, platí, že máte nárok využiť opravné prostriedky. Odvolajte sa voči rozhodnutiu obce (§ 19 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.) v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti (§ 17 zákona č. 211/2000 Z. z.). Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Ak ste o sprístupnenie žiadali obec, mesto alebo mestskú časť, povinnou osobou je obecný, mestský alebo miestny úrad.

Neviete, ako na to? Pomôžeme vám – využite náš formulár pre napísanie odvolania proti písomnému rozhodnutiu o nesprístupnení informácií! Prejsť na formuláre →

VIA IURIS | Vzor odvolania proti písomnému rozhodnutiu o nesprístupnení informácií:


Ján Novák, ul. Kvetná č. 23, 042 21 Lehota

Krajský stavebný úrad v Lehote

Ul. Hlavná č. 12

042 21 Lehota

Vec: Odvolanie proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácií

Podávam v zákonom stanovenej lehote odvolanie proti rozhodnutiu Krajského stavebného

úradu v Lehote č. 122/06 zo dňa 7. októbra 2006, ktorým bola zamietnutá moja žiadosť

o sprístupnenie informácie o výške odmeny prednostu Krajského stavebného úradu

v Lehote, ktorá mu bola udelená v roku 2006.

V napadnutom rozhodnutí sa konštatuje, že informácia o odmene prednostu je osobným

údajom, ktorý nemožno sprístupniť v zmysle § 9 zákona o slobode informácií.

Napadnuté rozhodnutie je nesprávne a nezákonné.

Podľa § 9 ods. 3 zákona o slobode informácií možno sprístupniť informácie o odmene

udelenej aj konkrétnemu vedúcemu zamestnancovi orgánu verejnej moci a teda aj

prednostovi krajského stavebného úradu. Sprístupnenie tejto informácie nie je porušením

ochrany osobných údajov.

Žiadam, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zmenil a požadované informácie

sprístupnil alebo rozhodnutie zrušil a vec vrátil Krajskému stavebnému úradu v Lehote na

nové konanie.

V Lehote, 12. októbra 2006

Ján Novák


 

4 | Ako postupovať, keď vám obec nesprístupnila informácie ani po využití opravných prostriedkov? 

 

Ak ste využili opravné prostriedky  a odvolali ste sa voči rozhodnutiu obce (§ 19 zákona č. 211/2000 Z. z.), odvolací orgán je povinný rozhodnúť o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. V prípade odvolaní proti rozhodnutiam obecných, miestnych a mestských úradov je odvolacím orgánom starosta obce alebo mestskej časti alebo primátor mesta. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

Ak rozhodnutie odvolacieho orgánu ohľadom vášho odvolania považujete za protizákonné, alebo ak odvolací orgán v zákonom stanovenej lehote nerozhodol o vašom odvolaní, rozhodnutie o odvolacieho orgánu možno v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia preskúmať v súdnom konaní, teda môžete sa obrátiť na krajský súd príslušný podľa sídla odvolacieho orgánu (§ 19 ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z.). Žiadateľ o informácie musí byť pred súdom zastúpený advokátom, ak nemá sám právnické vzdelanie.

VIA IURIS | Vzor žaloby proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácie:


Krajský súd v Bratislave

Záhradnícka 10

813 66  Bratislava

Žalobca:                         Ján Novák

                                    Bezručova 23,

                                    813 01 Bratislava

právny zástupca:           Mgr. Anna Rovná, advokátka     

                                    Ul. Palisády 5

                                    811 07 Bratislava

Žalovaný:                       Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy

                                    Primaciálne nám. 1

                                    814 99  Bratislava

Ž a l o b a

na preskúmanie zákonnosti

rozhodnutia primátora mesta Bratislava č. 52/08 zo dňa zo dňa 24.7.2008

I.

Skutkový stav

Dňa 27.6.2008 podal žalobca na Magistráte mesta Bratislavy žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – a to konkrétne o sprístupnenie zápisnice zo zasadnutia Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 19.6.2008. Cieľom žalobcu bolo získať informácie o tom, ako konkrétne prebiehalo zasadnutie mestskej rady dňa 19.6.2008.

            Magistrát mesta Bratislavy rozhodnutím č. 16/2008 zo dňa 14.7.2008 žiadosti žalobcu nevyhovel. V odôvodnení rozhodnutia Magistrát mesta Bratislavy uviedol, že podľa čl. 18 ods. 7 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy rokovanie mestskej rady upravuje rokovací poriadok mestskej rady, ktorý schvaľuje mestská rada. Magistrát mesta Bratislavy s odkazom na rokovací poriadok mestskej rady uviedol, že „podľa čl. 4 ods. 1 platného rokovacieho poriadku mestskej rady je rokovanie mestskej rady neverejné.“

            Žalobca podal proti tomuto rozhodnutiu odvolanie zo dňa 16.7.2008, v ktorom uviedol, že z hľadiska zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je irelevantné, či rokovania mestskej rady sú verejné alebo neverejné, pričom neverejnosť rokovania nie je dôvodom na utajovanie informácií o činnosti mestskej rady.

Primátor mesta Bratislava rozhodnutím č. 52/08 zo dňa 24.7.2008 odvolanie žalobcu zamietol. V odôvodnení rozhodnutia primátor mesta Bratislava uviedol, že v zmysle čl. 18 ods. 7 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy rokovanie mestskej rady upravuje rokovací poriadok mestskej rady, ktorý schvaľuje mestská rada. Primátor ďalej v rozhodnutí uviedol, že podľa čl. 4 ods. 1 platného rokovacieho poriadku mestskej rady je rokovanie mestskej rady neverejné.

V rozhodnutí ďalej primátor uviedol, že ustanovenie § 5 ods. 9 zákona č. 211/2000 Z.z. sa vzťahuje iba na rokovanie obecného zastupiteľstva ako orgánu obce a nie na rokovanie obecnej rady, ktorá nie je orgánom obce, ale orgánom obecného zastupiteľstva a poradným orgánom primátora.

II.

Žalobné dôvody

Proti rozhodnutiu primátora mesta Bratislavy 52/08, zo dňa 24.7.2008 podávame v zmysle § 247 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku žalobu z nasledovných dôvodov:

1.

Ako už bolo uvedené vyššie, ako dôvod nesprístupnenia žalobcom požadovaných informácií primátor mesta Bratislava uviedol, že v zmysle čl. 18 ods. 7 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy rokovanie mestskej rady upravuje rokovací poriadok mestskej rady, ktorý schvaľuje mestská rada, pričom podľa čl. 4 ods. 1 platného rokovacieho poriadku mestskej rady je rokovanie mestskej rady neverejné. Z tejto skutočnosti primátor mesta Bratislava vyvodil záver, že žalobcom požadovanú informáciu nemožno sprístupniť.

            Tento záver je zjavne v rozpore so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a s Ústavou SR.

            Podľa čl. 13 ods. 2 Ústavy SR „Medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom.“ Podľa čl. 26 ods. 2 Ústavy SR základné právo na informácie môže byť obmedzené iba zákonom. Podľa nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 236/06 „Tak ako ústavné právo každého vyhľadávať a šíriť informácie, aj ústavná povinnosť orgánov verejnej moci poskytovať každému informácie o svojej činnosti môžu byť obmedzené len zákonom, ak ide o opatrenie v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti (čl. 26 ods. 4 v spojení s čl. 13 ods. 2 ústavy).“

            Zákon č. 211/2000 Z. z. neobsahuje žiadne ustanovenie, podľa ktorého by bolo možné nesprístupniť zápisnice zo zasadnutia obecnej resp. mestskej rady (resp. informáciu o obsahu zápisnice). Znenie rokovacieho poriadku mestskej rady nie je dôvodom na nesprístupnenie požadovaných informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., ani ústavným dôvodom pre nesprístupnenie požadovaných informácií.

2.

Ako už bolo uvedené vyššie, v rozhodnutí primátor ďalej uviedol, že ustanovenie § 5 ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. sa vzťahuje iba na rokovanie obecného zastupiteľstva ako orgánu obce a nie na rokovanie obecnej rady, ktorá nie je orgánom obce, ale orgánom obecného zastupiteľstva a poradným orgánom primátora.

            Primátorom citované ustanovenie § 5 ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. sa však týka iba tzv. aktívneho zverejňovania informácií (t.j. zverejňovania informácií orgánmi verejnej moci z vlastnej iniciatívy, bez toho, aby verejnosť vopred požiadala o sprístupnenie týchto informácií).

            Z uvedeného dôvodu je odkaz primátora na ustanovenie § 5 ods. 9 zákona č. 211/2000 Z.z. úplne irelevantný, pretože sa vôbec netýka otázky, či možno žalobcom požadované informácie sprístupniť postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

III.

Z uvedeného je zrejmé, že rozhodnutie primátora mesta Bratislavy Ev. č. 52/08 zo dňa 24.7.2008 o zamietnutí odvolania je v rozpore so zákonom z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci.

Taktiež prvostupňové rozhodnutie Magistrátu mesta Bratislava č. 16/2008, zo dňa 14.7.2008 o nesprístupnení informácie je v rozpore so zákonom z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci, keďže obsahuje rovnaké dôvody, aké sú obsiahnuté v rozhodnutí primátora mesta Bratislavy.

Oboma rozhodnutiami prišlo k porušeniu práv žalobcu na prístup k informáciám vyplývajúceho zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

            Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame Krajský súd v Bratislave, aby vydal nasledovný

r o z s u d o k :

  1.  Rozhodnutie primátora Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 52/08, zo dňa 24.7.2008 a rozhodnutie Magistrátu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2008, zo dňa 14.7.2008 sa

                                   

                              z r u š u j ú.

      Vec sa vracia žalovanému na ďalšie konanie.

  1. Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania a trovy právneho zastúpenia do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

Bratislava, 10.8.2008

Prílohy:

- Plnomocenstvo

- Rozhodnutie primátora Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  č. 52/2008, zo dňa 24.7.2008