Percentuálny prehľad vyseparovaného odpadu
Štvrtok, 28 Február 2019 00:00
Percentuálny prehľad  vyseparovaného odpadu - PDF súbor
 
Voľba hlavného kontrolóra
Piatok, 15 Február 2019 00:00
VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Obecné zastupiteľstvo v Holumnici v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra.
Obecné zastupiteľstvo v Holumnici v zmysle § 18a, odsek 2) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, vyhlasuje za deň konania voľby štvrtok – 28. marca 2019
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Holumnici.
Kvalifikačné predpoklady:
  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
  • Požadované doklady k prihláške:
  • overené doklady o vzdelaní
  • stručný profesijný životopis
  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, resp. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Uzávierka prihlášok: 14. marca 2019 o 15.00 h
Písomné prihlášky s požadovanými dokladmi, s označením NEOTVÁRAŤ „Voľba hlavného kontrolóra“ posielajte na adresu: Obecný úrad Holumnica 32, 059 94 Holumnica , alebo osobne doručte do podateľne Obecného úradu, adresa detto v úradných hodinách.
V Holumnici, 15.02.2019
 
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Nedeľa, 24 Február 2019 00:00
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
 
Výrub stromov
Pondelok, 11 Február 2019 00:00
 
Voľby do Európskeho parlamentu
Pondelok, 04 Február 2019 15:14
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJRADYSLOVENSKEJREPUBLIKY
z 1. februára2019
o vyhlásení volieb do Európskehoparlamentu
 
Názov projektu: Obecné komunitné centrum v obci Holumnica
Streda, 09 Január 2019 21:40
projekt
Cieľom projektu je vybudovanie komunitného centra v obci Holumnica, ktorého prioritným cieľom bude realizácia vzdelávacích, zdravotno-osvetových a voľno-časových aktivít pre všetky vekové skupiny príslušníkov MRK s cieľom zlepšenia ich životnej situácie, iniciovania štrukturálnych zmien a ozdravných procesov. Komunitné centrum je projektované ako novostavba na pozemkoch, ktorých výlučným vlastníkom je obec Holumnica.
Lokalita v centre obce, blízkosť základnej školy s materskou školou a dostupnosť základných služieb podporuje princíp desegregácie, degotoizácie a destigmatizácie. Výstavbou objektu s následným obstaraním vnútorného vybavenia sa vytvoria priestory pre denné centrum, komunitné aktivity a voľnočasové aktivity mládeže pre vzdelávanie, záujmové krúžky, doučovanie. Vytvorí sa tiež priestor pre prácu terénnych sociálnych pracovníkov, dobrovoľníkov, pre hudobno-dramatické aktivity, dielne a kuchynku a klubovňu pre mládež.
Zároveň bude v objekte vytvorený priestor pre stredisko osobnej hygieny. Komunitné centrum bude slúžiť celej komunite, poskytovaním komplexných sociálnych a komunitných služieb, komunitné centrum svojou činnosťou prispeje k sociálnemu začleňovaniu sociálne vylúčených osôb v obci Holumnica, k zlepšeniu ich sociálnej situácie, k zvýšeniu vzdelanosti, podporí ich začlenenie na trhu práce. Projekt výstavby je v súlade s globálnym cieľom OP Ľudské zdroje.
Merateľné ukazovatele projektu:
P0232 – Počet nových zariadení sociálnej infraštruktúry – 1 (k dátumu ukončenia realizácie projektu)
P0527 – Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach – 2 (k dátumu ukončenia realizácie projektu)
 
Konkurz
Piatok, 04 Január 2019 15:38
Konkurz na funkciu riaditeľa Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok
 
spis

Obecný úrad Holumnica
Adresa:
Holumnica 32
059 94 Holumnica
Telefón:
052/4588122
Fax:
052/4588128
E-mail:
obec.holumnica@neton.sk
Web:
www.obecholumnica.sk
IČO:
00326186
Úradné hodiny:
Pondelok 07:00-15.00
Utorok nestránkový deň
Streda 07:00-16:00
Štvrtok 07:00-15:00
Piatok 7:00-14:00
obedňajšia prestávka
od 11:30-12:00Copyright © 2019 Obec HOLUMNICA. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.