Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
15/2024 Memorandum o podmienkach uzatvorenia Zmluvy o šírení a spístupňovaní obsahu vysielania televíznych programových služieb JOJ GROUP Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava 35843624 2024-04-02 PDF
13/2024 Dohoda č. 24/46/054/9 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 30794536 2024-03-26 PDF
12/2024 Zmluva o odovzávaní odpadových vôd Coop Jednota, s.d., Námestie sv. Egícia 27, 058 01 Poprad 00169102 2024-03-26 PDF
14/2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR DPO SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 00177474 2024-03-22 PDF
11/2024 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova17, 811 05 Bratislava 31595545 2024-03-08 PDF
10/2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí centrum voľného času Kežmarok, Gen. Štefánika 47, 060 01 Kežmarok 37938096 2024-03-08 PDF
09/2024 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy Ambulancia - Bart, s.r.o. 36707317 2024-03-05 PDF
08/2024 Kúpna zmluva GALMONT JOB s.r.o., A. Bednára 712/1, Prievidza 97101 47574763 2024-03-05 PDF
07/2024 Sponzorská zmluva CR GAME s.r.o. 51258391 2024-03-05 PDF
06/2024 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov MedKan, s.r.o., Lipová 1569/15, 064 01 Stará Ľubovňa 36513962 2024-02-08 PDF
05/2024 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva TOPSET Solution, s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava 46919805 2024-01-30 PDF
04/2024 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU_MOAPS Úrad vlády SR, Námestie slobody 1 00151513 2024-01-23 PDF
03/2024_Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Holumnica Spišská katolícka charita, ADS Charitas, Štúrová 508/66, 060 01 Spišská Stará Ves 35514221 2024-01-08 PDF
02/2024_Dohoda 63/2026/MPO o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce Okresný úrad prešov, Námestie mieru 3, Prešov 00165921 2024-01-05 PDF
01/2024_Dodatok č. 1 k dohode o retransmisii televíznej programovej retransmisii služby zo dňa 01.01.2021 IFC MEDIA, s.r.o., Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava 45299862 2024-01-01 PDF
Poverenie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156 2023-12-29 PDF
Poverejnie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu č. 1/2023/321 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156. 2023-12-29 PDF
Zmluva o zruženej dodávke elektriny č. 750004949 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2023-12-13 PDF
Dodatok č. 03 k Zmluve o spolupráci č. MK-4750/2022-323/19851 Ministerstvo kultúúry Slovenskej republiky, Náámestie SNP 33, 813 31 Bratislava – mestská ččasť Staré Mesto 00165182 2023-12-12 PDF
Zmluva č. KB/ZO/2023MKB11343-4 Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 54224799 2023-11-27 PDF