Pridelenie súpisného čísla stavbe – Občan

Žiadosť stavebníka o určenie súpisného čísla a orientačného čísla na stavbu obsahuje:
– meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou,
– predmet žiadosti,
– označenie budovy a termín jej dokončenia,
– prílohy, ktorými sú doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku a kolaudačné rozhodnutie.

Prílohy:

- právoplatné kolaudačné rozhodnutie

- doklad o vlastníctve pozemku

- geodetické zameranie adresného bodu

 

 

Žiadosť o udelenie súpisného a orientačného čísla