Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác

 

 Vzorové tlačivo_ohlásenie drobnej stavby

 

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

 1. prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
 2. podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Za drobné stavby sa považujú aj

 1. stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
 2. oplotenie,
 3. prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
 4. nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.
   

Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

Potrebné doklady:

 1. Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác (tlačivo)
 2. List vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace)
 3. Kópia z katastrálnej mapy so zakreslením umiestnenia drobnej stavby, s vyznačením odstupov vzdialenosti od susedných pozemkov a stavieb.
 4. Náčrt pôdorysu stavby alebo s hlavnými rozmermi stavby alebo úpravy.
 5. Jednoduchý technický opis stavby – stavebných úprav s opisom použitých materiálov.


Správny poplatok podľa sadzobníka - zákon o správnych poplatkoch
č. 145/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

Položka 60a

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

  1. právnickú osobu  .................................................................................................. 30 eur
  2.  fyzickú osobu  .....................................................................................................  10 eur


Správne poplatky na Stavebnom úrade podľa sadzobníka – zákon o správnych poplatkoch č. 145/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

Položka 59

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití  územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

  1. pre fyzickú osobu  ................................................................................................ 40 eur
  2. pre právnickú osobu  ......................................................................................... 100 eur


b)  Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby  ............20 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky

 1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
 2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa 2. podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok
   

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb ( nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením ( za každú samostatnú stavbu )

a) na stavby na bývanie

  1. na stavbu rodinného domu  ................................................................................. 50 eur
  2. na stavbu bytového domu  ................................................................................  200 eur


b) na stavby na individuálnu rekreáciu napr. chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

  1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ...........................................................  25 eur
  2. ak zastavaná plocha presahuje  25 m2...............................................................   50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

   1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ..............................35 eur
   2. bytových domov .................................................................................................100 eur


d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom  rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami  ............................................................ 30 eur
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť  ................................................30 eur
  3.  na vodné stavby, napríklad na studne, vsaky nad 5 m2 , malé  čistiarne
   odpadových vôd, jazierka ....................................................................................       30 eur
  4. na spevnené plochy a parkoviská  .....................................................................      30 eur
  5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne,
   bazény, sklady .....................................................................................................           30 eur


e)  na stavby , ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

  1. garáže s jedným alebo dvoma miestami  ............................................................  50 eur
  2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť  ................................................ 50 eur
  3. na vodné stavby, napríklad na studne, vsaky nad 5 m2 , malé  čistiarne
   odpadových vôd, jazierka  ...................................................................................        50 eur
  4. na spevnené plochy a parkoviská  .....................................................................       50 eur
  5. na stavby s doplnkovou funkciou, napr. prístrešky, sklady ............................... 50 eur

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
podľa písmen d) a e)  ............................................................................................               20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade 

 • do 50 000 eur vrátane  .......................................................................................      100 eur
 • nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane  ..........................................................   200 eur
 • nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane  ........................................................  400 eur
 • nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ......................................................  600 eur
 • nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ................................................. 800 eur
 • nad 10 000 000 eur  ........................................................................................        1 000 eur


h)  na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby .............................................................................  50 eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu  platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť a.s.


Poznámky

 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok./písmená a) a b)
 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa  ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

 1. právnickú osobu  ................................................................................................ 100 eur
 2. fyzickú osobu   .....................................................................................................   30 eur


b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre

 1. právnickú osobu  .................................................................................................. 50 eur
 2. fyzickú osobu  ......................................................................................................  20 eur


c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

 1. právnickú osobu  ................................................................................................. 30 eur
 2. fyzickú osobu  .....................................................................................................  10 eur


d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby
a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia   .....................................  80 eur

e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná
dokumentácia stavby  .........................................................................................            10 eur

f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ............. 30 eur

g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby  .......................................     10 eur

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri  1976  bez stavebného povolenia  alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie
zmeny stavby ..............................................  trojnásobok sadzby určenej v položke 60

Položka 62

a) Žiadosť o povolenie

 1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním,
  podľa položky 60  ................................................................................................. 30 eur
 2. na odstránenie stavby ( poplatok sa vyberá za každý objekt )
  - pre právnickú osobu  ........................................................................................  50 eur                                                                                                                                                                                                                                                                           - pre fyzickú osobu  ............................................................................................   20 eur
 3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha
 • do 15 mvrátane................................................................................................  60 eur
 • od 15 m2   do 40 m2 vrátane  ........................................................................200 eur
 • nad 40 m2 .......................................................................................................... 430 eur

   4. terénnych úprav pre

        -  pre právnickú osobu  ................................................................................     100 eur
        -   pre fyzickú osobu  .....................................................................................      20 eur

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti  ............................................................100 eur

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia  ........................................20 eur

Oslobodenie

 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 2. Od poplatku podľa písmena  a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
 3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.


Položka  62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

 1. rodinný dom  ........................................................................................................ 35 eur
 2. bytový dom  ....................................................................................................... 120 eur


b) na stavby na individuálnu rekreáciu napr.  chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb ( nadstavba, prístavba)

 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2........................................................... 25 eur
 2. ak zastavaná plocha presahuje  25 m2 .............................................................  50 eur


c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu  .....................................  25  eur
 2. bytových domov  ...............................................................................................              50  eur


d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo    stavieb na individuálnu rekreáciu

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami  ............................................................ 20 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť   ...............................................20 eur
 3. na vodné stavby, napríklad na studne, vsaky nad 5 m2 , malé  čistiarne
  odpadových vôd, jazierka  ..................................................................................         20 eur
  na spevnené plochy a parkoviská   .....................................................................      20 eur
 4. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne,
  bazény, sklady  ..................................................................................................             20 eur


e)  na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami .............................................................   30 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť  ................................................  30 eur
 3. na vodné stavby, napríklad na studne, vsaky nad 5 m2 , malé  čistiarne
  odpadových vôd, jazierka   ..................................................................................        30 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská   ......................................................................     30 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou, napr. prístrešky ,sklady  ............................... 30 eur


f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)  ...................................        20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade 

 • do 50 000 eur vrátane  .........................................................................................        60 eur
 • nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ............................................................  120 eur
 • nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane  ......................................................... 250 eur
 • nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ......................................................  400 eur
 • nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane .................................................. 530 eur
 • nad 10 000 000 eur ..........................................................................................           660 eur


Oslobodenie

 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.


Poznámky

 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok  písmená a) a b).
 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.


Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady,  vojenské a iné stavebné úrady podľa  ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

Stavebné konanie

 

Vzorové tlačivo_návrh na vydanie územného rozhodnutia

Vzorové tlačivo_návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Vzorové tlačivo_žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Vzorové tlačivo_ žiadosť o vydanie stavebného povolenia

 

 

 

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby. Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho výsledkov vydá stavebné povolenie.

Potrebné doklady:

 1. Žiadosť o stavebné povolenie
 2. Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o stavebnom dozore na stavbe
 3. Stanovisko vlastníkov (užívateľov) susedných nehnuteľností
 4. Záväzné stanovisko obce
 5. Rozhodnutie o umiestnení stavby (pokiaľ bolo vydané).
 6. Projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach.
 7. Doklad o vlastníckom, alebo inom vzťahu k stavebnému pozemku (list vlastníctva – LV).
 8. Zoznam známych účastníkov stavebného konania s presnými adresami.
 9. Situačná snímka z mapy katastra nehnuteľností so zakreslením stavby.
 10. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

       + správny poplatok
 

Správny poplatok podľa sadzobníka – zákon o správnych poplatkoch č. 145/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo   na   zmeny   dokončených stavieb   (nadstavba,   prístavba)   a   na   zmeny   stavieb   pred dokončením   (za   každú   samostatnú   stavbu)

a) na stavby na bývanie

 1. na stavbu rodinného domu .................................................................................  50 eur
 2. na stavbu bytového domu .................................................................................  200 eur


b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na   zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb   pred dokončením

 1.  ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2  ......................................................... 25 eur
 2.  ak zastavaná plocha presahuje 25 m2      ......... ...............................................  50 eur


c)  na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 1.  rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .......................................  35 eur
 2.  bytových domov        .........................................................................................            100 eur


d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami  ...........................................................  30 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť  ...............................................  30 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne
  odpadových vôd, jazierka  .................................................................................         30 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská  .....................................................................      30 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad  letné
  kuchyne, bazény, sklady  ....................................................................................        30 eur


e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami  ............................................................ 50 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť    .............................................. 50 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne
  odpadových vôd, jazierka    ................................................................................         50 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská       ................................................................       50 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou,  napríklad prístrešky, sklady ........................50 eur


f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb  pred dokončením podľa písmen d)   a   e)   ............................................................................................   20 eur    
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny  stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade  

 • do 50 000 eur vrátane  .....................................................................................        100 eur
 • nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane   .........................................................  200 eur
 • nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane    ......................................................  400 eur
 • nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ......................................................  600 eur
 • nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane   ............................................... 800 eur
 • nad 10 000 000 eur     ....................................................................................         1 000 eur


h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné
stavebné povolenie na stavby  ........................................................................  50 eur

 i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má  veľkosť od 3m2
do 20m2   ..........................................................................................................       60 eur 

j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je   väčšia ako 20m 
.........................................................................................................................         150 eur 

Oslobodenie

 1. Od  poplatku  za  vydanie  stavebného povolenia  na zmeny  dokončených stavieb  na  bývanie  sú oslobodení držitelia preukazu  fyzickej osoby  s  ťažkým   zdravotným  postihnutím alebo  preukazu   fyzickej osoby  s  ťažkým   zdravotným  postihnutím  so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu  platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť a.s.

 Poznámky

 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok  [písmená   a)   a   b)].
 2. Hotelové    a    iné   ubytovacie    zariadenia   sa    posudzujú   ako nebytová   výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne    stavebné   úrady, vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.