TRVALÝ POBYT

 

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. 

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom, alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu, ak tento zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt.

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

 

Potrebné doklady pri prihlásení trvalého pobytu ( § 3 ods. 8 zákona č. 253/1998 Z. z.):

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť :
a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze /nie žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu/;

b) cestovný doklad Slovenskej republiky /ak nemá OP/;

c) osvedčenie o štátnom občianske SR /nie staršie ako 6 mesiacov/;

d) rodný list dieťaťa vydaný orgánmi SR – ak sa jedná o prihlásenie dieťaťa do 18 rokov /doklad totožnosti zákonného zástupcu/;

e) ak sa zároveň zmenil Váš rodinný stav, predkladáte aj originál sobášneho listu, rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou,

f) súhlas vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov s prihlásením občana na trvalý pobyt a to: osobne na ohlasovni pred zamestnancom ohlasovne alebo písomne s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov

Tento súhlas sa nevyžaduje, ak:
1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka.

Údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti:

Identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu alebo číslo listu vlastníctva.


Trvalý pobyt dieťaťa:

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky (§ 3 ods. 4 zákona č. 253/1998 Z. z.).

Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia (§ 3 ods. 6 zákona č. 253/1998 Z. z.).
Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni (§ 3 ods. 6 zákona č. 253/1998 Z. z.).

 

Prihlasovanie trvalého pobytu iných osôb:

Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov rodiny (§ 4 ods. 1 zákona č. 253/1998 Z. z.).

Pri hlásení trvalého pobytu za členov rodiny predloží ten, kto hlási trvalý pobyt, doklady uvedené v § 3 ods. 8 zákona č. 253/1998 Z. z. za občanov, ktorých trvalý pobyt hlási (§ 4 ods. 5 zákona č. 253/1998 Z. z.).

Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana , ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa, za občana, ktorého pobyt hlási, doklady uvedené v § 3 ods. 8 písm. c) a d) zákona č. 253/1998 Z. z. (§ 4 ods. 4 zákona č. 253/1998 Z. z.).

 

Potvrdenie o pobyte:

Podľa § 10 pís. f) zákona č. 253/1998 Z. z. je ohlasovňa pobytu povinná vydať na požiadanie občanovi potvrdenie o pobyte.

Na vydanie Potvrdenia o vlastnom trvalom pobyte treba predložiť:

 1. a) platný občiansky preukaz,
 2. b) originál rodný list dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky do 18 roku

SPRÁVNE POPLATKY:
Potvrdenie o pobyte - 5,00 €

 

Súhlas s prihlásením občana na pobyt

  

PRECHODNÝ POBYT

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 90 dní (§ 8 ods. 1 zákona č. 253/1998 Z. z.).

Občan je povinný pri hlásení prechodného pobytu predložiť :
a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze /nie žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu/;

b) cestovný doklad Slovenskej republiky /ak nemá OP/;

c) rodný list dieťaťa vydaný orgánmi SR – ak sa jedná o prihlásenie dieťaťa do 18 rokov /doklad totožnosti zákonného zástupcu/;

d) súhlas vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov s prihlásením občana na prechodný pobyt a to: osobne na ohlasovni pred zamestnancom ohlasovne alebo písomne s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov

Tento súhlas sa nevyžaduje, ak:
1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka.

Údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti:

Identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu alebo číslo listu vlastníctva.

 

Ohlásenie prechodného pobytu v zahraničí:

Občan, ktorý má pobyt na území SR a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, má právo ohlásiť túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu (§ 9 zákona č. 253/1998 Z. z.).

Ak ide o ohlásenie prechodného pobytu dieťaťa do 18 rokov, je potrebný súhlas obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa.

 

Doba prechodného pobytu:

Občan nemôže hlásiť prechodný pobyt na dobu kratšiu ako 90 dní.  

 

Ukončenie prechodného pobytu:

Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť (§ 8 ods. 5 zákona č. 253/1998 Z. z.).

Ohlasovňa zruší záznam o prechodnom pobyte na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti aj pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený (§ 8 ods. 6 zákona č. 253/1998 Z. z.).

Potvrdenie o pobyte:

Podľa § 10 pís. f) zákona č. 253/1998 Z. z. je ohlasovňa pobytu povinná vydať na požiadanie občanovi potvrdenie o pobyte.

Na vydanie Potvrdenia o vlastnom prechodnom pobyte treba predložiť:

 1. a) platný občiansky preukaz,
 2. b) originál rodný list dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky do 18 roku

SPRÁVNE POPLATKY:
Potvrdenie o pobyte - 5,00 €

 

Súhlas s prihlásením občana na pobyt

 


 

Zrušenie trvalého pobytu

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší:

a) na základe oznámenia (odhlasovací lístok)

b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho

c) na základe ohlásenia (občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí alebo občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne ukončiť trvalý pobyt na území SR)

d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu

e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,

f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časť; manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti (§ 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z.)

g) ak budova zanikla.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana (§ 7 ods. 3 zákona č. 253/1998 Z. z.).

Občan je povinný ohlasovni predložiť:

 • Navrhovateľ spolu s návrhom na zrušenie trvalého pobytu predložil tieto dokumenty:2

  1. Občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti;
  2. Dohoda alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vyporiadaní BSM;
  3. Rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia;
  4. Dohoda alebo právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva;

  Iné (uveďte aké).

 

Návrh na zrušenie trvalého pobytu