Stavebné povolenie - na vodnú stavbu

 

Obec v zmysle § 63 ods. 1  zákona č. 364/2004 Z.z.. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy rozhoduje  vo veciach


a) povolenia  na odber povrchových vôd a podzemných  vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom (§21 ods. 1 písm. a)a s písm. b) a § 26


b) v ktorých je príslušná povoľovať vodnú stavbu, ako aj v ostatných vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby,

c) pochybností o určenie hranice pobrežného pozemku pri drobných vodných tokoch (§ 50 ods.5),

d) uloženia opatrení na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky, ak tieto opatrenia nevyžadujú povolenie (§ 55 ods. 3).

 

STUDŇA - Bez povolenia a súhlasu. 

Studne bez čerpadla sa považujú za -  jednoduché vodné zariadenia

Podľa § 18 ods. 1 Vodného zákona, každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové vody na upokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné používanie vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením a spôsobom, ktorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám.

  • Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery podzemných vôd sú  domové studne, z ktorých sa podzemná voda čerpá ručne a pramenné záchytky s výdatnosťou prameňa menšou ako 10 l/min a prenosné nádoby.
  • Jednoduchým vodným zariadením na odbery povrchových vôd je prenosná nádoba.
  • Jednoduchým vodným zariadením na zachytávanie zrážkových vôd sú záchytné priekopy a nádrže na zachytenie týchto vôd zo spevnených plôch.

Kopané studne je vhodné zhotovovať na území s výskytom vody vo vyšších geologických vrstvách počas celého roka. 

Upozornenie!

Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské účely.

Čiže ak chcete mať na svojom pozemku domovú studňu, z ktorej sa podzemná voda čerpá ručne, nepotrebujete na ňu žiadne povolenia ani súhlas. Podľa vodného zákona totiž ide o všeobecné povolenie užívanie vôd. Povinnosťou vlastníkov takýchto vodných zdrojov je však starostlivosť a ochrana tohto vodného zdroja, a to najmä z hľadiska kvality vody. Takúto kontrolu vykonáva regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). Tieto jednoduché stavby nespadajú pod zákon o správnych poplatkoch.

 

POVOLENIE

na zriadenie vodnej stavby – STUDNE

(z ktorej sa bude odoberať voda pomocou čerpadla -technickým zariadením)

 

Studňa s technickým zariadením sa považuje – za vodnú stavbu.

 Ak by ste chceli mať na svojom pozemku tento typ studne, musíte požiadať obec -  o povolenie. Studňu na vlastnom pozemku je možné umiestniť kdekoľvek, ak sa studňa nebude nachádzať na hranici pozemku. V takomto prípade treba aj - súhlas suseda. 

Vŕtanú studňu, ktorá sa robí do väčšej hĺbky, odporúčame na území, kde sa nevyskutuje - povrchová voda. 

Vŕtaná Studňa je v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) - vodná stavba.

Informácie - Čo všetko potrebujete vedieť o studniach:

Studňa z ktorej sa bude odoberať voda pomocou čerpadla.pdf (186.54 kB)

Maximálna doba vydaného povolenia na odber povrchových vôd alebo podzemných vôd :

Orgán štátnej vodnej správy môže povoliť osobitné užívanie vôd a stavebne povoliť studňu v spoločnom konaní. Podľa § 21 ods. 2 vodného zákona sa povolenie na osobitné užívanie vôd vydáva na určitý čas. Podľa § 21 ods. 4 vodného zákona povolenie na odber podzemných vôd možno vydať najviac na desať (10)rokov. Vybudovanú studňu možno užívať na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o studniach, odberoch podzemných vôd a pôsobnosti orgánov štátnej vodnej správy (419.09 kB)