Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Zmluva č. KB/ZO/2023MKB11343-4 Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 54224799 2023-11-27 PDF
Zmluva o dielo č. 05/2023 Zmluva o dielo č. 05/2023 44933126 2023-11-27 PDF
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Holumnica č. 22/04 VaK SERVIS, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad 52110478 2023-11-27 PDF
Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb Ing. Lipka Marek, so sídlom: Tulčík 289 082 13 Tulčík 352 79 621 2023-11-23 PDF
Zmluva o poskytovaní účtovných služieb Úradovňa plus, s.r.o., 51329182 2023-11-15 PDF
Dohoda č. 23/46/010/22 UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 30794536 2023-11-15 PDF
Poistenie_majetku_a_zodpovednosti_za_skodu_PO_podnikajúcich_FO_probiznis Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova17, 811 05 Bratislava 31595545 2023-11-02 PDF
Poistenie uchádzača o zamestnania počas projektu_PUPN Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova17, 811 05 Bratislava 31595545 2023-11-02 PDF
Zmluva o spolupráci Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 30 854 687 2023-10-26 PDF
Zmluva o spolupráci Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 30854687 2023-10-23 PDF
DODATOK Č. 02 k Zmluve o spolupráci č. MK-4750/2022-323/19851 uzavretej dňa 21.9.2022 Ministerstvo kultúúry Slovenskej republiky, Náámestie SNP 33, 813 31 Bratislava – mestská ččasť Staré Mesto 00165182 2023-10-23 PDF
Dohoda č. 23/46/054/1338 ÚPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 30794536 2023-10-17 PDF
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Obec Šarišské Dravce, Šarišské Dravce 109, 082 73 Šarišské Dravce 00327794 2023-10-12 PDF
Dodatok č. 1 k zámennej zmluve zo dňa 23.8.2023 Jozef Klimek, Holumnica č. 76 2023-10-11 PDF
Kúpna zmluva zo dňa 6.9.2023 Miroslav Kaločay 2023-09-06 PDF
Zámenná zmluva Jozef Klimek, Holumnica č. 76 2023-08-23 PDF
Zámenná zmluva Cirkevný zbor ECAV Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsurského vyznania na Slovensku Podolínec 42034698 2023-08-23 PDF
Obec_Holumnica_dodatok_k_zmluve_na_dodavku_zemneho_plynu.pdf SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2023-08-01 PDF
Dodatok_01_rekonstrukcia_chodnika_pre_pesich_Holumnica.pdf Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 00681156 2023-07-26 PDF
Zmluva o nájme nebytových priestorov Slovak Telekom, a.s. 35763469 2023-07-11 PDF